EN  RU

Rank
Winner
Nation
Score

1
ZAITSEV Vyacheslav
USSR
1
SELIVANOV Pavel
USSR
1
LASHCHENOV Fyodor
USSR
1
SAVIN Aleksandr
USSR
1
MOLIBOGA Oleg
USSR
1
KRIVOV Valeri
USSR
1
DOROKHOV Vladimir
USSR
1
KONDRA Vladimir
USSR
1
LOOR Vilyar
USSR
1
PANCHENKO Yuri
USSR
1
ERMILOV Anatoli
USSR
1
CHERNYSHEV Vladimir
USSR
2
STOYANOV Hristo
Bulgaria
2
TODOROV Mitko
Bulgaria
2
ANGELOV Yordan
Bulgaria