Rank
Winner
Nation
Score

1
SCHWARZMANN Alfred
Germany
2
MACK Eugene
Switzerland
3
FREY Konrad
Germany
1
VOLZ Matthias
Germany
1
STADEL Willi
Germany
1
SCHWARZMANN Alfred
Germany
1
STEFFENS Valter
Germany
1
FREY Konrad
Germany
1
BECKERT Franz
Germany
2
MACK Eugene
Switzerland
2
BACHMANN Albert
Switzerland
2
REUSCH Michael
Switzerland
2
MIEZ Georges
Switzerland
2
STEINEMANN Eduard
Switzerland
2
BACH Walter
Switzerland