Rank
Winner
Nation
Score

1
ZAMPORI Giorgio
Italy
2
TORRES Marcos
France
3
GOUNOT Jean
France
1
BIANCHI Pietro
Italy
1
COSTIGLIOLO Luigi
Italy
1
FREGOSI Carlo
Italy
1
LUCCHETTI Vittorio
Italy
1
MAROVELLI Antonio
Italy
1
ROSELLI Ezio
Italy
1
MANGIANTE Lorenzo
Italy
1
CAMBIASO Luigi
Italy
1
BONATTI Fernando
Italy
1
GHIGLIONE Romauldo
Italy
1
MAIOCCO Luigi
Italy
1
MASTROMARINO Michele
Italy