Rank
Winner
Nation
Score

1
WOYDA Witold
Poland
2
KAMUTI Jeno
Hungary
3
NOEL Christian
France
1
KACZMAREK Jerzy
Poland
1
DABROWSKI Marek
Poland
1
GODEL Arkadiusz
Poland
1
KOZIEJOWSKI Lech
Poland
1
WOYDA Witold
Poland
2
KOTESHEV Anatoli
USSR
2
DENISSOV Vladimir
USSR
2
ROMANOV Leonid
USSR
2
STANKOVICH Vassili
USSR
2
PUTYATIN Viktor
USSR
3
REVENU Daniel
France
3
BEROLATTI Gilles
France