Rank
Winner
Nation
Score

1
TRETIAK Vladislav
USSR
1
BABINOV Sergei
USSR
1
SHALIMOV Viktor
USSR
1
YAKUSHEV Alexander
USSR
1
ZHLUKTOV Viktor
USSR
1
SIDELNIKOV Alexander
USSR
1
LIAPKIN Yuri
USSR
1
MALTSEV Alexander
USSR
1
KHARLAMOV Valeri
USSR
1
VASILIEV Valeri
USSR
1
LUTCHENKO Vladimir
USSR
1
TSYGANKOV Gennadi
USSR
1
ALEXANDROV Boris
USSR
1
PETROV Vladimir
USSR
1
GUSEV Alexander
USSR