Rank
Winner
Nation
Score

1
KUCHEVSKY Alfred
USSR
1
BABITCH Evgeni
USSR
1
UVAROV Alexander
USSR
1
KHLYSTOV Nikolai
USSR
1
PUCHKOV Nikolai
USSR
1
SIDORENKOV Genrikh
USSR
1
SHUVALOV Viktor
USSR
1
KUZIN Valentin
USSR
1
NIKIFOROV Viktor
USSR
1
MKRTYCHAN Grigori
USSR
1
SOLOGUBOV Nikolai
USSR
1
BOBROV Vsevolod
USSR
1
PANTUKHOV Yuri
USSR
1
UKOLOV Dmitri
USSR
1
TREGUBOV Ivan
USSR