Rank
Winner
Nation
Score

1
BUAGYENKOV Yvan
USSR
1
LYUGAYLO Stanislav
USSR
1
VENGEROVSKY Yuri
USSR
1
KACHARAVA Vasha
USSR
1
MONDZOLEVSKY Georgy
USSR
1
VOSKOBOYNIKOV Dmitry
USSR
1
CHESNOKOV Yuri
USSR
1
KALATSCHIKHIN Valeri
USSR
1
POYARKOV Yuri
USSR
1
BUROBIN Nikolai
USSR
1
KOVALENKO Vitali
USSR
1
SIBIRYAKOV Eduard
USSR
2
HUMHAL Zdenek
Czechoslovakia
2
PAULUS Karel
Czechoslovakia
2
SORM Josef
Czechoslovakia