Rank
Winner
Nation
Score

1
SAKANDELIDZE Zurab
USSR
1
BELOV Sergei
USSR
1
VOLNOV Gennady
USSR
1
ZHARMUKHAMEDOV Aljan
USSR
1
BELOV Aleksandr
USSR
1
KOVALENKO Sergei
USSR
1
POLIVODA Anatoly
USSR
1
BOLOSHEV Akeksandr
USSR
1
KORKIYA Mikhail
USSR
1
PAULAUSKAS Modestas
USSR
1
YEDESHKO Ivan
USSR
1
DVORNY Ivan
USSR
2
HENDERSON Thomas
USA
2
FORBES James
USA
2
JOYCE Kevin
USA