Rank
Winner
Nation
Score

1
YAMADA Tetsuto
Japan
1
GENDA Sosuke
Japan
1
ASAMURA Hideto
Japan
1
KIKUCHI Ryosuke
Japan
1
SAKAMOTO Hayato
Japan
1
UMENO Ryutaro
Japan
1
KONDOH Kensuke
Japan
1
YANAGITA Yuki
Japan
1
KAI Takuya
Japan
1
AOYAGI Koyo
Japan
1
IWAZAKI Suguru
Japan
1
MORISHITA Masato
Japan
1
ITOH Hiromi
Japan
1
YAMAMOTO Yoshinobu
Japan
1
TANAKA Masahiro
Japan