Plushenko, Yevgeny

Yevgeny Plushenko
Born: 03 Nov 1982
RUSSIA

Medal Statistics